วิธีสอนแบบอภิปราย

วิธีสอนแบบอภิปราย

วิธีสอนแบบอภิปราย

ความหมาย

การอภิปราย หมายถึง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดจาซักถามปัญหา หรือช่วยกันแก้ปัญหาให้ผู้อื่นฟัง การเรียนการสอนในปัจจุบันได้นำเอาวิธีการสอนแบบอภิปรายมาใช้สอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักแก้ปัญหาแลรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันการใช้วิธีการสอนแบบอภิปรายเป็นการฝึกอบรมผู้เรียน ฉะนั้นควรจะต้องตระหนักถึงกระบวนการทั้งหมดของกาอภิปราย การเป็นผู้พูดที่ดี ผู้ฟังที่ดี และบทบาทที่แสดงต่อกันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่สังคมยอมรับ

ขั้นตอนการอภิปราย

1)            เรื่องที่จะอภิปราย

(1)       ปัญหาที่เกิดจากการซักถามของผู้เรียน

(2)       ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ เป็นปัญหาหรือประเด็นที่น่าสนใจ

ควรค้นคว้านำมาอภิปรายร่วมกัน

(3)       ปัญหาที่เกิดจากความบกพร่อง ผิดพลาด ที่ควรพิจารณาแก้ไขร่วมกัน

(4)       ปัญหาของสังคม ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมและสื่อสารมวลชนทั่วไป

(5)       ครูเสนอปัญหาให้ผู้เรียนคิด

(6)       จัดประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนคิด เกิดปัญหาควรแก่การศึกษา

(7)       กำหนดแบบฝึกหัด หรืองานให้ผู้เรียนทำ

2)            การเตรียมผู้ฟัง

(1)       ผู้ฟังต้อเข้าใจประเด็น หรือปัญหาเรื่องที่อภิปราย

(2)       ผู้ฟังต้องเข้าใจมรรยาทในการฟัง

(3)       ผู้ฟังต้องเข้าใจมรรยาทในการพูด

(4)       ผู้ฟังต้องรู้วิธีการสรุปประเด็น และจดบันทึก

3)            การเตรียมการอภิปราย

(1)       จะพิจารณา ใช้กลุ่มอภิปรายแบบไหน เมื่อเป็นเรื่องที่ผู้เรียนทั้งชั้นจะต้องอภิปราย

ร่วมกัน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกคนในใจร่วมกัน และทุกคนได้ค้นคว้ากันมาก็ควรใช้การอภิปรายกลุ่มใหญ่ แต่ถ้าเป็นเรื่องหัวข้อย่อยซึ่งสมาชิกกลุ่มย่อยไปค้นคว้ามาอภิปราย ก็ควรใช้กลุ่มย่อย

(2)       ให้เวลาแก่ผู้อภิปรายเพียงพอในการพูด และเหลือเวลาให้ผู้ฟังอภิปรายซึกถาม แบ่งประเด็นในการอภิปรายให้เหมาะสมกับเวลาในอันที่จะสรุปทำความเข้าใจ

(3)       อภิปรายทำความเข้าในหัวข้อที่จะอภิปรายให้ชัดเจน ทั้งแก้ผู้อภิปรายและผู้ฟัง    ทั้งชั้น

(4)       สำรวจดูสิ่งแวดล้อ และอุปกรณ์ในการดำเนินการอภิปราย การจัดสิ่งแวดล้อมเป้นสิ่งสำคัญในอันที่จะทำให้การอภิปรายได้ผลดีขึ้น จัดที่นั่งให้แน่ใจว่าทุกคนได้ยินการอภิปรายทั่วถึงกัน

(5)       ศึกษาวิธีการจัดที่นั่งให้เหมาะสมกับแบบของการอภิปรายและผู้ฟัง

(6)       จัดเตรียมพิจารณาถึงการใช้แสง หรือใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์และการใช้กระดานดำ

4)            บทบาทของผู้นำอภิปรายเป็นผู้ดึงความคิดเห็น ปฏิสัมพันธ์และข้อมูลต่างๆ จากผู้ร่วมอภิปรายและผู้ฟัง กระตุ้นให้สมาชิกพูดตรงประเด็นให้ทุกคนมีโอกาสพูดโดยทั่วถึงกัน

สิ่งที่ผู้นำ อภิปรายทำ

(1)       ให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

(2)       กระตุ้นให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น

(3)       เป็นกลางและเป็นผู้กำหนดให็ผู้อื่นพูด

(4)       ให้สมาชิกมีโอกาสพูดโดยทั่วถึงกัน มิให้คนใดคนหนึ่งพูดมากเกินไป

(5)       นำการอภิปรายให้ตรงประเด็น สัมพันธ์กับเรื่องที่ต้องการ

(6)       สรุปการอภิปราย

5)            บทบาทของสมาชิก

(1)       รับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น

(2)       ยอมรับในสิทะของผู้อื่นในการพูด

(3)       ยอมรับว่า การพูดหรือการอภิปรายใดๆ ก็ตาม เป็นการอภิปรายเพื่อหาข้อเท็จจริง มิใช่เพื่อเอาความคิดเห็นของใครไปบังคับคนอื่น

(6)บทบาทของผู้สอน

ก.      การอภิปรายกลุ่มย่อย

(1)       ผู้สอนช่วยเหลือผู้อภิปรายในการกำหนดสิ่งที่จะอภิปราย

(2)       เตรียมสมาชิกทีเป็นผู้ร่วมอภิปรายให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ วิธีการ และระเบียบต่างๆ

(3)       ช่วยเหลือแนะนำในกากรหาข้อมูล การจัดกระบวนการอภิปราย

(4)       ช่วยเหลือแนะนำให้ทุกคนเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี

(5)       ประเมิ่นปผลการอภิปรายนำผลอภิปรายมาหาวิธีปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง และส่งเสริมสนับสนุนในสิ่งที่ดี

ข.      การอภิปรายกลุ่มใหญ่

(1)       ผู้สอนร่วมอภิปรายหรือเป็นผู้นำอภิปรายเอง เมื่อจำเป็นในอันที่จะได้เกิดผลดีแก่การเรียนรู้

(2)       ไม่ควรปล่อยให้ผู้เรียนวางแผนการอภิปรายเองตามลำพัง ให้ผู้เรียนวางแผนมาเสนอผู้สอน เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข

(3)       ผู้สอนคอยดูแลให้ความช่วยเหลือแนะนำตามความจำเป็น ไม่สมควรอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะบังคับให้ผู้เรียนยอมคิดพิจารณาปรับปรุงงานของตนเอง

(4)       ให้ผู้เรียนทุกคนรู้จักพูดแสดงความคิดเห็นของตน

(5)       ให้อิสระแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เมื่อเห็นว่าผู้เรียนทำได้ดีขึ้น

 

           ข้อดีและข้อจำกัดของการสอนแบบอภิปราย

ข้อดี

1)            เป็นการสอนแบบประชาธิปไตย ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นโดยเสรีและทั่วถึงกัน

2)            เป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านการฝึกให้คิด ให้แสดงความคิดเห็น

3)            เป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอันเป็นการช่วยในการตัดสินใจ

4)            ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และยอมรับความเห็นซึ่งกันและกัน

5)            ผู้เรียนมีปัญหาประสบการณ์และความสนใจในเรื่องเดียวกัน

6)            ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง

7)            การอภิปรายมีวัตถุประสงค์ชัดเจนและสะดวกต่อการประเมินผล

ข้อจำกัด

1)            ถ้าผู้นำการอภิปรายขาดความสามารถในการนำ จะทำให้ผลการอภิปรายไม่ดีเท่าที่ควร

2)            ถ้าผู้เรียนแตกต่างกันมากในด้านความคิด หรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอาจทำให้การอภิปรายไม่ได้ผลเท่าที่ควร

3)            วิธีการมอบเรื่องให้ใครคนใดคนหนึ่งนำไปพิจารณา ซึ่งมักจะมีเสนอในการประชุม ซึ่งผิดหลักการระดมความคิดจากทุกๆ คน

4)            บางครั้งประธานในการอาจกล่าวนำหรือแนะนำ

นสมาชิกไม่ได้ใช้ความคิด

ขั้นตอนการสอนด้วยวิธีอภิปราย

1)            เรื่องที่จะอภิปราย

(1)       ปัญหาที่เกิดจากการซักถามของผู้เรียน

(2)       ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ เป็นปัญหาหรือประเด็นที่น่าสนใจ

ควรค้นคว้านำมาอภิปรายร่วมกัน

(3)       ปัญหาที่เกิดจากความบกพร่อง ผิดพลาด ที่ควรพิจารณาแก้ไขร่วมกัน

(4)       ปัญหาของสังคม ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมและสื่อสารมวลชนทั่วไป

(5)       ครูเสนอปัญหาให้ผู้เรียนคิด

(6)       จัดประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนคิด เกิดปัญหาควรแก่การศึกษา

(7)       กำหนดแบบฝึกหัด หรืองานให้ผู้เรียนทำ

2)            การเตรียมผู้ฟัง

(1)       ผู้ฟังต้อเข้าใจประเด็น หรือปัญหาเรื่องที่อภิปราย

(2)       ผู้ฟังต้องเข้าใจมรรยาทในการฟัง

(3)       ผู้ฟังต้องเข้าใจมรรยาทในการพูด

(4)       ผู้ฟังต้องรู้วิธีการสรุปประเด็น และจดบันทึก

3)            การเตรียมการอภิปราย

(1)       จะพิจารณา ใช้กลุ่มอภิปรายแบบไหน เมื่อเป็นเรื่องที่ผู้เรียนทั้งชั้นจะต้องอภิปราย

ร่วมกัน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกคนในใจร่วมกัน และทุกคนได้ค้นคว้ากันมาก็ควรใช้การอภิปรายกลุ่มใหญ่ แต่ถ้าเป็นเรื่องหัวข้อย่อยซึ่งสมาชิกกลุ่มย่อยไปค้นคว้ามาอภิปราย ก็ควรใช้กลุ่มย่อย

(2)       ให้เวลาแก่ผู้อภิปรายเพียงพอในการพูด และเหลือเวลาให้ผู้ฟังอภิปรายซึกถาม แบ่งประเด็นในการอภิปรายให้เหมาะสมกับเวลาในอันที่จะสรุปทำความเข้าใจ

(3)       อภิปรายทำความเข้าในหัวข้อที่จะอภิปรายให้ชัดเจน ทั้งแก้ผู้อภิปรายและผู้ฟัง    ทั้งชั้น

(4)       สำรวจดูสิ่งแวดล้อ และอุปกรณ์ในการดำเนินการอภิปราย การจัดสิ่งแวดล้อมเป้นสิ่งสำคัญในอันที่จะทำให้การอภิปรายได้ผลดีขึ้น จัดที่นั่งให้แน่ใจว่าทุกคนได้ยินการอภิปรายทั่วถึงกัน

(5)       ศึกษาวิธีการจัดที่นั่งให้เหมาะสมกับแบบของการอภิปรายและผู้ฟัง

(6)       จัดเตรียมพิจารณาถึงการใช้แสง หรือใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์และการใช้กระดานดำ

4)            บทบาทของผู้นำอภิปรายเป็นผู้ดึงความคิดเห็น ปฏิสัมพันธ์และข้อมูลต่างๆ จากผู้ร่วมอภิปรายและผู้ฟัง กระตุ้นให้สมาชิกพูดตรงประเด็นให้ทุกคนมีโอกาสพูดโดยทั่วถึงกัน

สิ่งที่ผู้นำ อภิปรายทำ

(1)       ให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน

(2)       กระตุ้นให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น

(3)       เป็นกลางและเป็นผู้กำหนดให็ผู้อื่นพูด

(4)       ให้สมาชิกมีโอกาสพูดโดยทั่วถึงกัน มิให้คนใดคนหนึ่งพูดมากเกินไป

(5)       นำการอภิปรายให้ตรงประเด็น สัมพันธ์กับเรื่องที่ต้องการ

(6)       สรุปการอภิปราย

5)            บทบาทของสมาชิก

(1)       รับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น

(2)       ยอมรับในสิทะของผู้อื่นในการพูด

(3)       ยอมรับว่า การพูดหรือการอภิปรายใดๆ ก็ตาม เป็นการอภิปรายเพื่อหาข้อเท็จจริง มิใช่เพื่อเอาความคิดเห็นของใครไปบังคับคนอื่น

(6)บทบาทของผู้สอน

ก.      การอภิปรายกลุ่มย่อย

(1)       ผู้สอนช่วยเหลือผู้อภิปรายในการกำหนดสิ่งที่จะอภิปราย

(2)       เตรียมสมาชิกทีเป็นผู้ร่วมอภิปรายให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ วิธีการ และระเบียบต่างๆ

(3)       ช่วยเหลือแนะนำในกากรหาข้อมูล การจัดกระบวนการอภิปราย

(4)       ช่วยเหลือแนะนำให้ทุกคนเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี

(5)       ประเมิ่นปผลการอภิปรายนำผลอภิปรายมาหาวิธีปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง และส่งเสริมสนับสนุนในสิ่งที่ดี

ข.      การอภิปรายกลุ่มใหญ่

(1)       ผู้สอนร่วมอภิปรายหรือเป็นผู้นำอภิปรายเอง เมื่อจำเป็นในอันที่จะได้เกิดผลดีแก่การเรียนรู้

(2)       ไม่ควรปล่อยให้ผู้เรียนวางแผนการอภิปรายเองตามลำพัง ให้ผู้เรียนวางแผนมาเสนอผู้สอน เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข

(3)       ผู้สอนคอยดูแลให้ความช่วยเหลือแนะนำตามความจำเป็น ไม่สมควรอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะบังคับให้ผู้เรียนยอมคิดพิจารณาปรับปรุงงานของตนเอง

(4)       ให้ผู้เรียนทุกคนรู้จักพูดแสดงความคิดเห็นของตน

(5)       ให้อิสระแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เมื่อเห็นว่าผู้เรียนทำได้ดีขึ้น

 

 

7) การประเมินผล ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลด้วย

(1)       ประเมินผลหัวข้ออภิปราย การจัดลำดับหัวข้อความสัมพันธ์ของหัวข้อต่างๆ ของปัญหาทีอภิปรายเวลาที่ใช้ในการอภิปรายของแต่ละบุคคลและเวลาที่ใช้ทั้งหมด

(2)       การประเมินผู้พูด

–                   พูดตรงประเด็น รัดกุม ใช้ภาษาเหมาะสมและสุภาพ

–                   ท่าทางในการพูด มรรยาทในการพูด

–                   การให้เหตุผล ใช้ความรู้ และการค้นคว้า

–                   การใช้หลักฐาน และอุปกรณ์ประกอบ

–                   การใช้เวลาเหมาะสม

(3)       ผู้ฟัง

–                   มรรยาท ความตั้งใจ สนใจในการฟัง

–                   การบันทึก การจับประเด็น

–                   การมีส่วนร่วมในการอภิปราย การซักถาม

–                   ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม

–                   มรรยาทในการซักถาม การพูด

(4)       สรุปผลที่ได้รับ

(5)       นำผลที่ได้รับมาอภิปรายร่วมกับผู้เรียน เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องที่พบเห็นจากการประเมินผล

 เทคนิคในการสอนแบบอภิปราย

ผู้สอนควรนำการอภิปรายโดยการแนะนำเรื่องที่จะอภิปราย การสาธิตในสิ่งที่จำ

เป็นจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีผู้สอนควรทำให้ทุกคนเข้าใจปัญหาที่จะอภิปรายโดยชัดเจน ด้วยการใช้ถ้อยคำเฉพาะและตรง

ผู้สอนควรกำหนดขอบข่ายของเรื่องและเวลาให้เหมาะสมกับเรื่อง

ผู้สอนควรอธิบายคำถามนำให้ชัดเจนในขณะที่ผู้เรียนคนหนึ่งเขียนบนกระดาน

ในขณะที่การอภิปรายดำเนินต่อไป ผู้สอนควรพยายามสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง

และมีอิสระเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายโดยปราศจากความกลัวผู้สอนควรกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย และควรให้ความสนใจนักเรียนที่ขี้อาย และหวาดกลัว

เมื่อคำพูดของผู้เรียนไม่แจ่มแจ้ง ผู้สอนอาจพูดเสียใหม่ให้ชัดเจนและต้องให้ผู้เรียนรับ

หรือไม่ยอมรับคำพูดที่แก้ไขนั้นด้วย

ผู้สอนควรพัฒนาความรับรู้การแสดงออกทางใบหน้าของสมาชิกในกลุ่มผู้สอนควรรับ

รู้ความกระตือรือร้นและทัศนคติของสมาชิกในกลุ่มอย่างฉับพลัน

ผู้สอนไม่ควรรีบร้อนเห็นพ้องกับผู้เรียนการเห็นพ้องหรือคล้อยตามมักเป็นอุปสรรคต่อ

การอภิปราย และการเห็นพ้องหรือคล้อยตามไม่ใช้จุดมุ่งหมายของการเรียนแบบอภิปราย ถ้าจำเป็นผู้สอนควรอภิปรายความหมายคำใหม่ๆ อธิบายปัญหาให้แจ่มแจ้งชัดเจน แก้ข้อผิดพลาด หรือการแปลความหมายผิดๆ และช่วยให้ผู้เรียนรู้จักอธิบายความคิดโดยใช้โดยเหตุผล

ผู้สอนควรกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นต่างๆ กัน ในระหว่างการอภิปราย ผู้สอนควร

ควบคุมการอภิปรายให้อยุ่ในลักษณะที่ผู้เรียนแต่ละคนสามารถรับรู้ความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มอย่างฉับพลัน

การสรุปเป็นครั้งคราวในระหว่างการอภิปรายไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบ

ความก้าวหน้าของเขาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การโต้ตอบปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยผู้สอนควรประเมินความก้าวหน้าของกลุ่มเป็นระยะๆ ถ้าผู้เรียนทำการอภิปรายจนบรรลุความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ผู้สอนควรร่วมแสดงความพอใจ หรือชื่นชมในผลงานของผู้เรียนถ้าไม่แสดงความชื่นชมแล้ว ผู้เรียนจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่การสนใจ ไม่ค่อยถูกต้องนัก หรือ ไม่ตรงตามความมุ่งหมาย การแก้ปัญหา ควรทำเป็นขั้นตอนก่อนที่จะดำเนินการอภิปรายขั้นต่อไป บางครั้งผุ้สอนต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเพื่อเร้าการโต้แย้งและกระตุ้นให้เกิดการอภิปราย

ผู้สอนไม่ควรพยายามฝืนใจ หรือบังคับให้ผู้เรียนคล้อยตามความคิดเห็นของตนในเมื่อ

ผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้นำการอภิปราย

ถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆ กำลังดำเนินการอภิปราย ผู้สอนสามารถเดินรอบๆในระหว่างกลุ่ม

ต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำในการอภิปราย สมาชิกในกลุ่มจำเป้นต้องเข้าฟังโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อประธานกลุ่มเสนอเรื่องราวที่ได้ค้นคว้ามาและสรุปผลในตอนท้าย

ผู้สอนควรสรุปการอภิปรายเป็นครั้งสุดท้าย โดยให้นึกถึงหัวข้อสำคัญในการอภิปราย

หัวข้อที่เห็นด้วยหรือไม่ด้วย ควรจะนำมาอธิบายให้ชัดเจน สิ่งที่จะเสนอในคราวต่อไปควรจะให้ต่อเนื่องกับผลการอภิปรา

            ข้อดีและข้อจำกัดของการสอนแบบอภิปราย

ข้อดี

1)            เป็นการสอนแบบประชาธิปไตย ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นโดยเสรีและทั่วถึงกัน

2)            เป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านการฝึกให้คิด ให้แสดงความคิดเห็น

3)            เป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอันเป็นการช่วยในการตัดสินใจ

4)            ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และยอมรับความเห็นซึ่งกันและกัน

5)            ผู้เรียนมีปัญหาประสบการณ์และความสนใจในเรื่องเดียวกัน

6)            ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง

7)            การอภิปรายมีวัตถุประสงค์ชัดเจนและสะดวกต่อการประเมินผล

ข้อจำกัด

1)            ถ้าผู้นำการอภิปรายขาดความสามารถในการนำ จะทำให้ผลการอภิปรายไม่ดีเท่าที่ควร

2)            ถ้าผู้เรียนแตกต่างกันมากในด้านความคิด หรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอาจทำให้การอภิปรายไม่ได้ผลเท่าที่ควร

3)            วิธีการมอบเรื่องให้ใครคนใดคนหนึ่งนำไปพิจารณา ซึ่งมักจะมีเสนอในการประชุม ซึ่งผิดหลักการระดมความคิดจากทุกๆ คน

4)            บางครั้งประธานในการอาจกล่าวนำหรือแนะนำ

อ้างอิง

อาภรณ์ ใจเที่ยง. หลักการสอน(ฉบับปรับปรุง).พิมพ์ครั้งที่ 3 .กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2546

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: